زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر

زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله دوم
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله اول
میزان تادیه شده در زمان پذیره نویسی
کل سرمایه
150,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
500,000,000,000
زمان بندی جهت فراخوان مدیر
تا انتهای سال97
تا انتهای سال 96
--
---
درصد جذب منابع از کل سرمایه
30%
40%
30%
100%