متولی

مشخصات کلی

نام
شماره ثبت
تاریخ ثبت
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
موسسه حسابرسی بهراد مشار
21،000،000
21،0000،000

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
مهربان 
پروز
رئیس هیات مدیره
رضا
یعقوبی
نائب رئیس هیات مدیره
3
فریده
شیرازی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
4
مجیدرضا
بیرجندی
عضو هیات مدیره

مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف
نام
درصد مالکیت
مهربان پروز 
31
رضا یعقوبی
25
3
فریده شیرازی
28