مدیر

مشخصات مدیر صندوق

سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
417593
تهران

مشخصات کلی

نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
تامین سرمایه لوتوس پارسیان