اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلی

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های (1)صنعت سلامت ودارو (2)صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یادشده می باشد