دارندگان واحدهای موسسین

دارندگان واحدهای موسسین
ردیف
نام دارندگان واحدهای موسسین
تعداد
درصد
1
شرکت برکت تل
2450
10%
1
گروه مالی بانک پارسیان
5000
22%
1
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
5000
22%
1
پژوهشگاه رویان
50
0.2%
1
سرمایه گذاری پویا
2500
11%