صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت
1395/10/06
هیات مدیره صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پژوهشگاه رویان، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان

اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری